Acción F.3

F.3. Auditoría financeira externa

Un auditor independente deberá comprobar os estados financeiros presentados á Comisión no informe final do proxecto. Comprobarase que se respectara a lexislación nacional e as normas contables, e certificarase que todos os gastos en que se incorrera respectan as Disposicións Comúns de LIFE+.