Life Tremedal

TREMEDAL é un proxecto LIFE Natureza que ten como obxectivo mellorar o estado de conservación e garantir a supervivencia a longo prazo dalgúns dos tipos de hábitats e especies de interese comunitario asociados aos humidais continentais do norte da Península Ibérica.

Para logralo vai desenvolver as seguintes accións:
  • Mellora do coñecemento, para obter información actualizada e homoxénea sobre a presenza, distribución e caracterización dos hábitats de turbeira, e recompilar experiencias para mellorar a súa xestión e restauración.
  • Proxectos para a restauración e conservación destes hábitats (medidas de corrección hidrolóxica e topográfica, erradicación de especies exóticas e instalación de infraestruturas de xestión gandeira).
  • Información e sensibilización da sociedade sobre os valores e servizos ambientais que proporcionan os humidais continentais en xeral, e os hábitats de turbeira e medios higrófilos en particular.
 

Entre os Hábitats de Interese Comunitario e prioritario) obxecto deste proxecto destacan algúns tipos de turbeiras acedas de esfagnos (7130*, 7140, 7150), áreas lamacentas calcáreas (7210*,7230), prados húmidos e de sega (6410, 6510) e lagos kársticos sobre xesos (3190).

Entre as especies de flora de Interese Comunitario que son obxectivo do proxecto destacan Eryngium viviparum, Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis e Spiranthes aestivalis.