Obxectivos

O obxectivo xeral do proxecto é mellorar o estado de conservación e a resiliencia dos tipos de hábitats turbosos e higrófilos presentes nos enclaves que conforman o ámbito de TREMEDAL.

Outros obxectivos máis específicos van dirixidos a paliar as diferentes causas que contribúen á degradación destes hábitats:

  • Executar actuacións de restauración de corrección hidrolóxica e topográfica, de erradicación de especies exóticas e de instalación de infraestruturas de xestión gandeira.
  • Desenvolver medidas para asegurar a conservación no tempo dos hábitats e especies obxecto do proxecto (eliminando ou reducindo a intensidade das presións que reciben e desenvolvendo ferramentas apropiadas como por exemplo o banco de xermoplasma ou a elaboración de directrices de xestión).
  • Dispoñer de información actualizada e homoxénea para a Rexión Bioxeográfica Atlántica da Península Ibérica e a súa zona de transición sobre a presenza e distribución, así como a tipificación e caracterización dos hábitats de turbeira.
  • Mellorar o coñecemento sobre a forma de xestionar e restaurar este tipo de hábitats.
  • Informar e sensibilizar a sociedade en xeral sobre valores e servizos ambientais que proporcionan os humidais continentais en xeral e os hábitats de turbeira e medios higrófilos en particular.