Natura 2000

Introdución á Rede Natura Rexión Atlántica

A Unión Europea conta con nove rexións bioxeográficas, cada unha das cales conserva as súas propias características en canto á variedade da vexetación, o clima e a xeoloxía. Os Lugares de Interese Comunitario (LIC) selecciónanse de acordo a cada rexión sobre a base das listas nacionais presentadas por cada Estado membro na rexión correspondente.

Traballar a este nivel fai que sexa máis doado de conservar as especies e tipos de hábitats que mostran condicións naturais similares a través dos países, independentemente das súas fronteiras políticas e administrativas. Xunto coas zonas de protección especial para as aves designadas na Directiva Aves, os LIC seleccionados para cada rexión biogeográfica conforman a rede Natura 2000, que abrangue 27 países da Unión Europea. Unha destas rexións é a Atlántica, na que se enmarca o proxecto TREMEDAL.

Natura 2000 é unha rede ecolóxica europea de áreas de conservación da biodiversidade, cuxo obxectivo é a supervivencia a longo prazo das especies e os hábitats máis ameazados de Europa, contribuíndo a deter a perda de biodiversidade causada polo impacto negativo das actividades humanas.

Componse de Lugares de Interese Comunitario (LIC) declarados polos Estados membros en virtude da Directiva de Hábitats (1992/43) e Zonas de Especial Protección para as Aves (ZEPA) que se designan baixo a Directiva de Aves 1979.

Estes LIC deben ser designados como Zonas Especiais de Conservación (ZEC) e para iso é necesario desenvolver un plan de xestión que establecerá os obxectivos operativos, medidas e directrices necesarias para lograr os obxectivos.

Segundo datos de 2009, España designou un 24,5% da súa superficie terrestre como Lugares de Interese Comunitario (LIC) e 20,6% como Zonas de Especial Protección para as Aves (ZEPA).

Para máis información:
A web da Rede Europea Natura 2000
Oficial MAGRAMA web sobre Natura 2000