Acción C.2

C.2. Restauración dos enclaves turbosos do LIC Jaizkibel

As actuacións de restauración dos tremoais (hábitat 7140) do LIC Jaizkibel propostas nesta acción baséanse nos traballos que oa (DFG) vén realizando neste espazo.

O control da afluencia do gando mediante a instalación de peches gandeiros, levada a cabo como experiencia piloto, deu como resultados unha boa recuperación dos hábitats en termos edafolóxicos e hídricos, pero rendementos dispares con respecto ás comunidades vexetais.

Aínda que cada enclave ten as súas particularidades, a pauta xeral observada foi a embastecemento en ausencia de gando, con aparición mesmo de plantas indesexables como Rubus ulmifolius. Deste modo pérdese o valor das etapas pioneiras, que albergan especies heliófilas de interese como as insectívoras Pinguicula lusitanica e Drosera intermedia.

O LIC Jaizkibel tamén alberga a única representación do hábitat 7210* do Territorio Histórico de Gipuzkoa. Trátase dun tremoal basófilo dominado por formacións de Cladium mariscus.

As actuacións previstas para estas representacións de hábitats turbosos e higrófilos de Jaizkibel son as seguintes:

  1. Instalar peches practicables nos valados existentes. Como consecuencia do seguimento dos tremoais acidófilos, conclúese que debe permitirse a entrada de gando de forma controlada, polo que se instalarán peches practicables nos 4 enclaves que xa contan con valado.
  2. Un dos tremoais acidófilos que se veñen estudando mantívose sen valado como control do efecto desta medida. Os resultados obtidos avalan o valado con peche practicable como a opción máis apropiada, polo que finalmente se dotaría a este enclave dun cerramento deste tipo.
  3. Control e erradicación de Baccharis halimifolia porque afecta tanto aos tremoais acidófilos coma á mostra de tremoal basófilo presente en Jaizkibel. Trátase dunha especie alóctona que produce grande cantidade de sementes que se dispersan polo vento, polo que se se propón actuar solo nos tremoais non resultaría eficiente. En consecuencia, acometeranse traballos de erradicación nas abas norte de Jaizkibel.

As actuacións desenvolvidas nos seis enclaves de Jaizkibel van permitir restaurar unha superficie de 6.000 m2 do hábitat 7140 e 5.000 m2 do 7210*.