Acción B

B. Compra de terreo

En zonas concretas do humidal do Lago Arreo producíronse ademais, prácticas incontroladas de elevado impacto; como na zona do ámbito do manancial salino onde se produciron pequenos movementos de terra, escavacións de pequenas drenaxes e a roturación dunha pequena superficie, que afectaron directamente aos hábitats 1410 e 1510, e poderíano facer tamén ao 7230 próximo.

A zona norte do Lago Arreo, o propio Lago e o carrizal son de titularidade pública pero outras 17 parcelas circundantes, de diferentes tamaños e tipoloxías, pertencen a 8 propietarios privados. Coa compra destes terreos, que suman 121.675,17m2, todas as parcelas que rodean o Lago serán solo público incluído no lugar Natura 2000 ES2110007 Lago de Arreo-Caicedo Yuso.

A adquisición destas parcelas realizarase mediante compra, logo de negociación con propietarios que en sondaxe previa manifestaron á súa disposición a pactar a venda de terreos.

Esta actuación executarase o antes posible co obxecto de que os terreos estean a disposición do proxecto antes do inverno de 2013 para poder executar o proxecto de restauración “C.3 Execución do proxecto de restauración ambiental do Lago de Arreo”.

Esta compra de terreos cumpre os requisitos esixidos para este tipo de accións:

 • Está claramente asociada aos obxectivos do proxecto.
 • Limítase a terreos situados no interior do lugar Natura 2000 ES2110007, Lago de Arreo-Caicedo Yuso.
 • Contribuirá a restablecer a integridade do espazo Natura 2000, mediante a restauración das zonas do humidal actualmente transformadas por usos agrícolas.
 • A adquisición considérase a forma máis eficaz para lograr os resultados de conservación buscados. Desbotáronse outras opcións como a custodia do territorio, por escaso interese dos propietarios, e o arrendamento, por tratarse dunha solución para un período de tempo limitado.
 • A longo prazo, o terreo adquirido reservarase para usos coherentes coa aplicación das Directivas Aves e Hábitats da UE. Para iso realizarase a inscrición no Rexistro da propiedade e reflectirase na propia escritura de compra-venda.
 • Os terreos serán adquiridos pola Diputación Foral de Álava, organismo público con labores de conservación da natureza e beneficiario asociado a este proxecto, mantendo a propiedade dos devanditos terreos tras a súa conclusión.
 • A Deputación Foral de Álava, e concretamente o seu Departamento de Medio Ambiente, posúe as competencias e experiencia necesarias na adquisición de terreos para fins de conservación da natureza, sendo este obxectivo realista dentro do prazo do proxecto.
 • O prezo de compra axústase aos prezos de mercado no momento en que esta se produce e ao tipo de terreo agrícola de características similares en Álava.
 • Os terreos que se pretende adquirir son actualmente de titularidade privada, non sendo anteriormente de titularidade pública.
 • Os terreos adquiridos serán obxecto dunha restauración específica (acción C3), que levará consigo unha xestión activa e unha restrición de uso consistente na eliminación das prácticas agrícolas, e as extraccións de auga e as súas conducións.
 • mapa-accionB